Cấp chứng chỉ hành nghề Xây dựng
 

Các tổ chức, cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trực tuyến toàn quốc đề nghị truy cập tại website: http://ccxd.xaydung.gov.vn.

 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

 

Điều 14 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng  quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm các tài liệu sau:

 

Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng quy định trình tự, thủ tục sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

 

Điều 17 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng quy định cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề như sau:

 

Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng quy định trình độ chuyên môn và thời gian kinh nghiệm để được cấp chứng chỉ hành nghề:

 

Điều 18 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng quy định chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài như sau:

LIÊN KẾT WEBSITE