Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cư tri tỉnh Bình Định gửi tới sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
9/4/19 4:07 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị:“Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng có giải pháp chấn chỉnh kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng, đầu tư phát triển đô thị; Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, tiếp tục đề xuất các giải pháp kiểm soát và thúc đẩy thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển  lành mạnh; Tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc về loại hình bất động sản mới như condotel, officetel...; nghiên cứu ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý các loại hình bất động sản này. Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình và chi phí xây dựng thông qua việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công trình và chi phí xây dựng thông qua việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi công trình vào khai thác sử dụng, nhất là đối với các công trình có vốn nhà nước, công trình có quy mô lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng”.

Về các nội dung trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2092/BXD-QLN (04/9) xin  được trả lời như sau:

1. Về nội dung kiến nghị: Bộ Xây dựng có giải pháp chấn chỉnh kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng, đầu tư phát triển đô thị

Bộ Xây dựng đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Tại Chỉ thị này, đã quy định rõ nhiệm vụ cụ thể của Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

2. Về nội dung kiến nghị: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, tiếp tục đề xuất các giải pháp kiểm soát và thúc đẩy thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển  lành mạnh; Tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc về loại hình bất động sản mới như condotel, officetel...; nghiên cứu ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý các loại hình bất động sản này.

Bộ Xây dựng đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Ngày 22/5/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 398/QĐ-BXD ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg với mục tiêu: tăng cường công tác hoàn thiện thể chế về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn; triển khai hiệu quả các chương trình nhà ở xã hội: hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn, khu vực bão, lũ miền trung, khu vực thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long; nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và nhà ở cho sinh viên...; tăng cường hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan như: Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; nghiên cứu, ban hành sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với các loại hình nhà ở chung cư, công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn, nhà trọ, phòng trọ cho thuê; nghiên cứu, đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về quy chế quản lý, vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn. Đồng thời Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở phải triển khai xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, hệ thống phòng cháy chữa cháy trong dự án và kết nối với hạ tầng chung của khu vực trước khi bàn giao nhà ở cho người dân theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. Bộ Xây dựng cũng sẽ thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình theo định kỳ hoặc đột xuất để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về diễn biến của thị trường bất động sản để kịp thời có biện pháp bình ổn thị trường khi có dấu hiệu không bình thường hoặc biến động lớn. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

3. Về nội dung kiến nghị: Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình và chi phí xây dựng thông qua việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công trình và chi phí xây dựng thông qua việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi công trình vào khai thác sử dụng, nhất là đối với các công trình có vốn nhà nước, công trình có quy mô lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng.

Trong những năm gần đây, Bộ Xây dựng đã tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng, nhất là các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng thông qua việc kiểm tra công tác kiểm tra nghiệm thu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi nghiệm thu hoàn thanh đưa vào khai thác, sử dụng. Hàng năm, có từ 40.000-50.000 các công trình được thi công xây dựng trên khắp cả nước; theo số liệu thống kê năm 2018 của các địa phương và các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (), các cơ quan chuyên môn về xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trên 35.000 công trình. Quá trình kiểm tra đã phát hiện ra nhiều tồn tại về chất lượng và yêu cầu Chủ đầu tư và các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng khắc phục trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Về cơ bản, chất lượng công trình xây dựng đã được kiểm soát tốt, tuy nhiên vẫn còn một số ít các công trình, chủ đầu tư không thực hiện việc báo cáo thông tin, báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình, đưa công trình vào khai thác, sử dụng khi chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng có ý kiến chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Bộ Xây dựng hiện đang nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi và các Nghị định hướng dẫn, trong đó có những nội dung điều chỉnh theo hướng tăng cường kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng và chi phí xây dựng; nâng cao chế tài xử lý vi phạm đối với các hành vi không chấp hành các quy định của pháp luật, tự ý đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Đồng thời tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng và chi phí xây dựng thông qua việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng, đặc biệt là các công trình có vốn nhà nước, công trình có quy mô lớn, phức tạp ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2092/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE