Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
8/20/19 4:19 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị xem xét, cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, ban hành Quy chuẩn xây dựng địa phương nhằm thực hiện quản lý quy hoạch, kiến trúc một cách có hiệu quả và phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.”

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1963/BXD-KHCN (20/8/2019) xin trả lời như sau:

Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 198/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Xây dựng (Đề án 198) với mục tiêu cụ thể như sau: “Đến năm 2021: Hoàn thành quy hoạch, biên soạn và công bố Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng” bao gồm 15-20 QCVN để phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn xây dựng; lợi ích, an ninh quốc gia; bảo vệ tài nguyên, môi trường; tiết kiệm năng lượng; phù hợp với các công nghệ xây dựng tiên tiến trong nước và quốc tế. Đồng thời, hoàn thành biên soạn các quy chuẩn địa phương phù hợp điều kiện đặc thù về địa hình, địa chất, khí hậu của các địa phương...”. Và tại phần IV đề xuất nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Mục 1, Điểm b đã giao trách nhiệm cho “Các địa phương nếu xét thấy có các điều kiện đặc thù (về địa hình, địa chất, khí hậu, đô thị hiện hữu...) rà soát, đề xuất quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về xây dựng, thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có liên quan để đưa vào quy hoạch quy chuẩn kỹ thuật địa phương”.

Theo đó, thẩm quyền đề xuất và xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cũng thuộc nhiệm vụ của Chính phủ giao tại Đề án 198. Các bước trình tự thực hiện đã được quy định cụ thể tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1963/BXD-KHCN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE