Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7
8/12/19 4:10 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/06/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Nhà ở. Ban hành Nghị quyết giao cho Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy chuẩn xây dựng địa phương để phù hợp với tình hình phát triển của một đô thị đặc biệt; các Thông tư hướng dẫn thi hành các Luật, nghị định nêu trên, Quy chuẩn xây dựng thay thế Quy chuẩn xây dựng 01:2008/BXD, sửa đổi,bổ sung hoặc thay thế Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1886/BXD-PC trả lời như sau:

1. Về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Nhà ở năm 2014:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn..., dự án Luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương:

Việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương được thực hiện theo quy định tại Điều 27 của Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật năm 2006. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương để áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương và yêu cầu cụ thể về môi trường cho phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, thuỷ văn, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành sau khi được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 của Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.

3. Về xây dựng Quy chuẩn xây dựng thay thế Quy chuẩn xây dựng 01:2008/BXD, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD:

Bộ Xây dựng đã thực hiện việc rà soát, xây dựng dự thảo các Quy chuẩn thay thế Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) và Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2010/BXD (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), dự kiến ban hành trong năm 2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1886/BXD-PC.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE