Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7
8/12/19 4:17 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/06/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ phối hợp với các bộ, ngành ban hành hướng dẫn các vấn đề về thực hiện dự án tại khu đô thị mới theo Luật Nhà ở năm 2014; Chu kỳ điều chỉnh quy hoạch đất đai và quy hoạch khu đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Thống nhất trong việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1887/BXD-PC (12/8) trả lời như sau:

Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung về thực hiện dự án tại khu đô thị mới, cấp giấy phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014, dự án Luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị, dự án khu nhà ở tại Luật Đầu tư năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về hướng dẫn chu kỳ điều chỉnh quy hoạch đất đai và quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: nội dung này đã được quy định tại Luật số 35/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1887/BXD-PC.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE