Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8/13/19 11:03 AM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: ”Cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị nghiên cứu, trình xây dựng Luật Phát triển đô thị”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1889/BXD-PTĐT (13/8/2019) xin được trả lời như sau:

Ngày 08/6/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 34/2017/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, trong đó Luật Quản lý phát triển đô thị được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1183/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2018, theo đó Bộ Xây dựng đã được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện xây dựng dự án Luật Quản lý phát triển đô thị.

Tháng 02/2018, hồ sơ dự án Luật Quản lý phát triển đô thị đã được Bộ Xây dựng trình Chính phủ (Tờ trình số 06/TTr-BXD ngày 09/02/2018) và Thủ tướng Chính phủ đồng ý, cho phép Bộ Xây dựng thừa ủy quyền ký trình các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra (Tờ trình số 85/TTr-CP ngày 27/3/2018). Tháng 04/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tại phiên họp thứ 23, theo đó dự án Luật Quản lý phát triển đô thị cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, khi đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét tại thời điểm thích hợp (Thông báo số 1691/TB-TTKQH ngày 20/4/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội).

Hiện nay, dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị đang được Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị như kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1889/BXD-PTĐT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE