Xây dựng nông thôn mới
 
Sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao ở Quảng Ninh
8/28/19 4:10 PM

Vườn na mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông Đỗ Văn Hân, thôn Khe Thượng, xã Việt Dân, TX Đông Triều.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại Quảng Ninh được chính quyền và nhân dân đồng thuận, đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vầ cộng đồng vùng nông thôn. Không dừng ở những thành tựu đã đạt được, toàn tỉnh quyết tâm thực hiện nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Ngay từ năm 2017, khi chưa có tiêu chí thống nhất của Trung ương, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2016 và tham khảo, học tập tại một số tỉnh, Quảng Ninh đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM. Đồng thời, chủ động xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ lãi suất vốn vay tín dụng để thực hiện Chương trình. Tỉnh cũng lựa chọn 3 xã tại TX Đông Triều để chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Từ năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Quảng Ninh thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo 04 nhóm tiêu chí và 13 nội dung theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh với 8 tiêu chí và 27 nội dung về phát triển sản xuất, thu nhập - hộ nghèo, hạ tầng, giáo dục - y tế - văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị, an ninh trật tự và thôn đạt chuẩn NTM. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM (gồm 9 tiêu chí, 36 nội dung), vườn đạt chuẩn NTM (gồm 5 tiêu chí, 9 nội dung) để tổ chức triển khai thực hiện.

Với tinh thần quyết tâm cao, tỉnh xác định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ chiến lược, quan trọng, lâu dài. Qua đó, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện. Kết quả sau hơn 2 năm thực hiện, việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; người dân tin tưởng vào chủ trưong, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhận thức được vai trò chủ thể, tự giác tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bằng nhiều việc làm cụ thể như: Tập trung phát triển kinh tế; chỉnh trang vườn nhà, cảnh quan môi trường thôn xóm, đảm bảo an ninh trật tự.... Các địa phương đã triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ đảm bảo theo quy trình, hướng dẫn của các cấp và kế hoạch đề ra.

Việc huy động sự tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, cây cối hoa màu, vật kiến trúc của người dân để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh ngày càng hiệu quả. Các công trình hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy chuẩn. Điều kiện đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân đã được cải thiện đáng kể; vệ sinh môi trường nông thôn có những chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn đuợc đẩy mạnh. Mô hình kinh tế hợp tác có những chuyển biến tích cực, nhiều hợp tác xã được thành lập và hoạt động bước đầu có hiệu quả. Đặc biệt, Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm được phát triển mạnh mẽ. Kinh tế hộ có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 3,54% (năm 2016) xuống còn 1,28% (năm 2018). Đặc biệt, diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc.

Sau hơn 2 năm triển khai, phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ngày càng đi vào cuộc sống, cổ vũ động viên nhân dân hưởng ứng thực hiện. Tinh thần nhân dân phấn khởi, củng cố được lòng tin đối với Đảng, Nhà nước vào sự quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đến nay, tại các xã vùng đồng bằng Quảng Ninh có 49/57 xã đạt chuẩn xây dựng NTM, bằng 85,96% số xã; kế hoạch hết năm 2019 có thêm 07 xã đạt chuẩn. Bình quân các xã đạt 18,54 tiêu chí, 49,36 chỉ tiêu xây dựng NTM, cao hơn bình quân chung của tỉnh 1,24 tiêu chí, 2,07 chỉ tiêu; tăng 12,2 tiêu chí và 31,61 chỉ tiêu so với năm 2010. Quảng Ninh đã có xã Việt Dân, TX Đông Triều đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; có 206 thôn và 1.526 vườn đạt chuẩn NTM. Thực hiện Chương trình OCOP, 10 huyện, thị xã, thành phố có xã vùng đồng bằng và xã thuộc khu vực I có tổng số 127/148 doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP, chiếm 85,8% toàn tỉnh. Có 311/402 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, chiếm 77,4% toàn tỉnh. Trong đó, có117/138 sản phẩm đạt sao, chiếm 84,8% toàn tỉnh (07 sản phấm 5 sao, 47 sản phẩm 4 sao và 63 sản phẩm 3 sao). Tại các xã vùng miền núi, bãi ngang ven biên và hải đảo có 23/54 xã đạt chuẩn xây dựng NTM, bằng 42,59% số xã; kế hoạch hết năm 2019 có thêm 12 xã đạt chuẩn, trong đó có 4 xã thuộc khu vực III; hoàn thành kế hoạch năm 2019 vùng các xã miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo sẽ có tổng số 35/54 xã đạt chuẩn, bằng 64,81% số xã; còn lại 19 xã chưa đạt chuẩn; bình quân các xã đạt 15,88 tiêu chí và 44,94 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, tăng 12,65 tiêu chí và 34,25 chỉ tiêu so với năm 2010. Thực hiện Chương trình OCOP 9 huyện, thành phố có xã vùng miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo có tổng số 90/148 doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP, chiếm 60,8% toàn tỉnh; có 259/402 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, chiếm 64,4% toàn tỉnh. Trong đó có 77/138 sản phấm đạt sao, chiếm 55,8% toàn tỉnh (02 sản phẩm 5 sao, 26 sản phẩm 4 sao và 49 sản phẩm 3 sao).

Phát huy những kết quả đã đạt được, Quảng Ninh tiếp tục hướng tới nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, trong đó, lấy sản xuất nông nghiệp sạch và an toàn sinh học, thân thiện với môi trường làm nền tảng gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn và phù hợp với quá trình đô thị hóa hướng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả thực hiện Chưong trình mỗi xã, phường một sản phẩm; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường để xây dựng NTM bền vững; tiếp tục đột phá, sáng tạo nhũng cách làm và hướng đi mới.


Theo Quangninh.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE