Giới thiệu văn bản mới
 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô-tô
1/2/19 8:46 AM

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 12/2018/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Gara ô-tô”, mã số QCVN 13:2018/BXD.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc áp dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng có liên quan đến nhà, công trình và các gian phòng lưu giữ ô-tô (sau đây gọi chung là gara ô-tô) mà không phụ thuộc vào dạng sở hữu.

Quy chuẩn này quy định các nội dung và các yêu cầu chủ yếu về bố trí gara ô-tô trong khu dân cư và giải pháp quy hoạch không gian, kết cấu, trang bị kỹ thuật của các gara ô-tô.

Quy chuẩn này không áp dụng cho gara ô-tô có các loại xe dùng để chuyển chở chất nổ, chất độc, chất lây nhiễm và chất phóng xạ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019 và thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị, mã số QCVN 08:2009/BXD, Phần 2. Ga ra ôtô” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 12/2018/TT-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE