Thông tin KHCN
 

Đối với các nước đang phát triển, các đô thị cực lớn hoặc các vùng đại đô thị có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của quốc gia. Hầu hết các đại đô thị này đóng vai trò là đầu tàu phát triển kinh tế của một đất nước. Tuy nhiên, quá trình phát triển luôn gặp nhiều thách thức về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường nảy sinh trong quá trình tăng trưởng nhanh chóng của vùng đại đô thị. Do đó, hầu hết các đô thị này đều được lập các đồ án quy hoạch từ cấp vùng cho tới cấp độ đô thị để định hướng cho sự phát triển không gian kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ theo các mục tiêu của từng giai đoạn phát triển.

 

Theo Luật Quy hoạch, hệ thống quy hoạch quốc gia gồm: 

- Quy hoạch cấp quốc gia;

- Quy hoạch vùng;

- Quy hoạch tỉnh;

- Quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt;

- Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

 

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện cần được đổi mới

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện chính thức mới được đưa vào Luật Xây dựng năm 2014. Sau 5 năm thực hiện, tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng cấp huyện đã đạt được ở mức tương đối khá, ước tính khoảng 50% số huyện trên cả nước. Một số tỉnh như Nam Định, Quảng Nam, Lâm Đồng đã phê duyệt hoặc có kế hoạch phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện phủ kín tất cả các huyện thuộc tỉnh. Các đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện được duyệt nhìn chung đóng vai trò tích cực trong xây dựng và phát triển các vùng nông thôn, là Tiêu chí số 1 để hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng Huyện nông thôn mới được ban hành theo Quyết định số 558/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

1.Tổng quan về thực trạng phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị

Theo thống kê, đến tháng 12/2018, Việt Nam có khoảng 800 đô thị, trong đó hầu hết đã được lập và điều chỉnh quy hoạch 3-5 lần. Hệ thống đồ án quy hoạch đô thị, loại hình quy hoạch, quy mô lập quy hoạch, đối tượng lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam rất đa dạng, phong phú, được lập bởi nhiều đơn vị tư vấn trong và ngoài nước khác nhau dẫn tới sản phẩm của quy hoạch đô thị khá khác biệt của các đồ án. Nếu coi đồ án quy hoạch là sản phẩm của nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật thì mỗi đồ án có phương pháp tiếp cận khác nhau, không thống nhất giữa các đồ án khác nhau.

 

 

1. Đặt vấn đề

Đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa tại Việt Nam tương ứng với quá trình phát triển kinh tế hiện tại. Đứng trước những thách thức của quá trình đô thị hóa, vấn đề phát triển đô thị một cách bền vững đã được đặt ra nhiều năm trước. Các trào lưu, thuật ngữ mới xuất hiện như đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị phát thải Carbon thấp…; gần đây kéo theo cuộc cách mạng công nghê 4.0 là trào lưu xây dựng đô thị thông minh. Phát triển đô thị theo nghĩa rộng, vĩ mô hay tầm chiến lược có thể mang ý nghĩa toàn diện cho một đô thị thông minh bền vững, đô thị tăng trưởng xanh…; theo nghĩa hẹp cũng có thể chỉ giới hạn ở việc giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của địa phương như các chương trình nâng cấp đô thị, giảm nghèo đô thị, ngập lụt, an toàn giao thông, bình đẳng giới…; theo giới hạn của ngành/lĩnh vực tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, các chỉ tiêu phân loại đô thị…

 

1. Australia – Quy hoạch đô thị bền vững

Quy hoạch đô thị của Úc dựa trên các tiêu chí bền vững về: xã hội; tự nhiên; kĩ thuật; và về tài chính.

 

Luật Quy hoạch có nội dung và điểm gì mới?

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Luật Quy hoạch quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Một số nội dung nổi bật trong Luật Quy hoạch là:

 

Những bức xúc trong quy hoạch xây dựng

Quy hoạch treo ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân

Ở Việt Nam, Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý và (nhiều khi) thực hiện quy hoạch (quy hoạch theo nghĩa chúng ta hiểu là để xây dựng đô thị) thì định nghĩa như thế này: Quy hoạch xây dựng (thêm chữ “xây dựng” để phân biệt với “quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội”) là việc tổ chức hoặc định hướng tổ chức không gian vùng, không gian đô thị và điểm dân cư, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập môi trường thích hợp cho dân sống tại các vùng lãnh thổ đó, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. (Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phần về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành).

 

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật sửa đổi một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch số 35/2018/QH14 đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch ban hành ngày 7/5/2019 có tác động lớn đến quy trình, nội dung, sản phẩm của đồ án quy hoạch xây dựng và quá trình quản lý phát triển đô thị. Quy hoạch trong phạm vi lãnh thổ là toàn quốc, một vùng, hay một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đối tượng chính được Luật Quy hoạch số 21 quy định. Trong khi đó, đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, nội hàm quy hoạch được Luật Quy hoạch số 21 dẫn chiếu về các Bộ luật khác trong đó có Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. Mặc dù, trong Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, cũng như Nghị định 37/2019/NĐ-CP chưa hoặc không có quy định chi tiết cho cấp độ quy hoạch này, nhưng bản thân các điều khoản trong các Luật, nghị định này dẫn đến việc các quy định hiện hành đối với các quy hoạch này phải có những thay đổi để phù hợp. Chính vì vậy cần phải có đánh giá tác động của Luật Quy hoạch số 21 đến quy hoạch xây dựng các đơn vị hành chính cấp huyện để có thể đưa ra các điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo sự thống nhất, hài hòa giữa các hệ thống văn bản pháp luật, đồng thời giải quyết được các vấn đề thực tế.

 

1. Điểm mới căn bản

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch (Điều 1, Luật Quy hoạch). Dưới đây là những điểm mới và quan trọng nhất của Luật Quy hoạch 2017.

 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE