Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

- Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

 Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

- Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

- Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035.

- Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Xây dựng thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ.

- Ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khối nhà hiệu bộ và giảng đường chính Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất.

 

 Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

- Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển hinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE