Giới thiệu sách mới
 
Tiêu chuẩn châu Âu mới: Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 1-2: Quy định chung – thiết kế kết cấu chịu lửa. EN 1996-1-2:2005+AC:2010
11/7/16 2:06 PM

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 100

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1939 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tiêu chuẩn EN 1996-1-2: Quy định chung – thiết kế kết cấu chịu lửa là một trong bốn phần của Eurocode 6. Tiêu chuẩn EN 1996-1-2 đề cập việc thiết kế kết cấu gạch, đá chịu tác động của lửa một cách ngẫu nhiên; đề cập đến các giải pháp phòng cháy thụ động mà không bao gồm các giải pháp phòng cháy chủ động. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các kết cấu gạch, đá theo yêu cầu về an toàn tổng thể, cần đảm bảo các chức năng nhất định trong trường hợp chịu tác động của lửa bao gồm: Tránh sập đổ kết cấu trước khoảng thời gian theo yêu cầu về khả năng chịu lửa (Chức năng chịu lực); Hạn chế lan truyền đám cháy (lửa, khí nóng, sự gia tăng nhiệt độ quá mức) ra ngoài những khu vực quy định (Chức năng ngăn cách). Tiêu chuẩn này cần được sử dụng kết hợp với các tiêu chuẩn EN 1996-1-1, EN 1996-2, EN 1996-3 và EN 1991-1-2.

Tiêu chuẩn gồm các nội dung:

- Mục 1: Tổng quát.

- Mục 2: Các nguyên tắc và quy định.

- Mục 3: Vật liệu.

- Mục 4: Các quy trình thiết kế xác định khả năng chịu lửa của tường xây.

- Mục 5: Cấu tạo.

Phụ lục A: Hướng dẫn lựa chọn khoảng thời gian chịu lửa.

Phụ lục B: Bảng số liệu về khả năng chịu lửa của tường xây.

Phụ lục C: Mô hình tính toán đơn giản.

Phụ lục D: Phương pháp tính toán tiên tiến.

Phụ lục E: Ví dụ về các dạng liên kết đảm bảo yêu cầu trong mục 5.


Thư viện Bộ Xây dựng


 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE