Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
4/17/15 3:07 PM

Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội. Năm 2014. Số trang: 159

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002958 – Thư viện KHKT-BXD

Tóm tắt nội dung:

Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Luật gồm XX chương, 170 Điều:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Chương III: Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Chương IV: Ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương V: Bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Chương VI: Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí

Chương VII: Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Chương VIII: Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư

Chương IX: Quản lý chất thải

Chương X: Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường

Chương XI: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường

Chương XII: Quan trắc môi trường

Chương XIII: Thông tin môi trường, chỉ thị môi trường, thống kê môi trường và báo cáo môi trường

Chương XIV: Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Chương XV: Trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường

Chương XVI: Nguồn lực về bảo vệ môi trường

Chương XVII: Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

Chương XVIII: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường

Chương XIX: Bồi thường thiệt hại về môi trường

Chương XX: Điều khoản thi hành


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE