Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Luật Doanh nghiệp
4/17/15 3:04 PM

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm 2015. Số trang: 272

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002957 – Thư viện KHKT-BXD

Tóm tắt nội dung:

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Luật áp dụng đối với các doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp gồm X chương, 213 Điều:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Thành lập doanh nghiệp

Chương III: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Chương IV: Doanh nghiệp Nhà nước

Chương V: Công ty cổ phần

Chương VI: Công ty hợp danh

Chương VII: Doanh nghiệp tư nhân

Chương VIII: Nhóm công ty

Chương IX: Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp

Chương X: Tổ chức thực hiện


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE