Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Luật Đầu tư
4/17/15 3:01 PM

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm 2015. Số trang: 128

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002956 – Thư viện KHKT-BXD

Tóm tắt nội dung:

Luật Đầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Luật Đầu tư gồm VII chương, 76 Điều:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Bảo đảm đầu tư

Chương III: Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

Chương IV: Hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Chương V: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Chương VI: Quản lý nhà nước về đầu tư

Chương VII: Tổ chức thực hiện


Thư viện Bộ Xây dựng

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE