Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Luật Nhà ở
4/17/15 2:57 PM

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm 2015. Số trang: 192

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002954/002955 – Thư viện KHKT-BXD

Tóm tắt nội dung:

Luật Nhà ở đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014.

Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Luật áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Luật Nhà ở gồm XIII chương, 183 Điều:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Sở hữu nhà ở

Chương III: Phát triển nhà ở

Chương IV: Chính sách về nhà ở xã hội

Chương V: Tài chính cho phát triển nhà ở

Chương VI: Quản lý, sử dụng nhà ở

Chương VII: Quản lý, sử dụng nhà chung cư

Chương VIII: Giao dịch về nhà ở

Chương IX: Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Chương X: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở

Chương XI: Quản lý nhà nước về nhà ở

Chương XII: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở

Chương XIII: Điều khoản thi hành


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE