Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thị (AMC)
7/21/15 3:29 PM

Ngày 21/7/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2020. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cán bộ công chức, viên chức làm cơ sở cho công tác đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế” mã số RD 26-12 do AMC chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

ThS. Bùi Đức Hưng (chủ nhiệm đề tài) báo cáo trước Hội đồng

Báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài – ThS. Bùi Đức Hưng cho biết: trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, ngành Xây dựng đóng vai trò hết sức quan trọng; một trong những yếu tố động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành là công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ - nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Tuy nhiên, thực tế những năm vừa qua cho thấy công tác quản lý, sử dụng cán bộ trong ngành còn nhiều hạn chế, thiếu sự liên thông trong công tác quy hoạch các cán bộ cấp lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị, doanh nghiệp dẫn tới sự thiếu chủ động về lựa chọn, phân công công tácphù hợp trình độ chuyên môn, kinh nghiệm…Nguyên nhân cơ bản là chưa có hệ thống tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở từng vị trí khác nhau. Việc thực hiện đề tài nghiên cứu này rất cần thiết, nhằm tạo cơ sở đánh giá, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ ngành Xây dựng một cách hiệu quả.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chức danh lãnh đạo tại các đơn vị thuộc quản lý của Bộ Xây dựng, gồm các Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra; các đơn vị sự nghiệp (Viện, trường, trung tâm thuộc Bộ); các Tổng Công ty nhà nước và các công ty thuộc Bộ. Sản phẩm đề tài được nhóm nghiên cứu trình bày trước Hội đồng là bộ tiêu chuẩn cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015.

Sau khi nghe báo cáo phản biện và ý kiến các thành viên Hội đồng, TS. Nguyễn Trung Hòa phát biểu kết luận. TS. Hòa đánh giá cao sự nghiêm túc, kinh nghiệm công tác nhiều năm, phương pháp làm việc khoa học của nhóm nghiên cứu. Bên cạnh đó, để tăng tính thuyết phục, tính ứng dụng thực tế cao cho đề tài, nhóm cũng cần rà soát luợc bỏ một số nội dung thiếu phù hợp; bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan làm cơ sở để đề xuất tiêu chuẩn chức danh cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng, trong đó chú trọng đặc thù của ngành; bố cục trình bày cần đúng với thể thức một đề tài nghiên cứu.
Với các nhận xét và đánh giá trên đây, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài, kết quả bỏ phiếu loại Khá.

Lệ Minh
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE